1. Home 
  2. Organisatie 
  3. Klachten over IGZ 
  4. Klachten over de IGZ

Klachten over de IGZ

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft een ieder het recht om over de wijze waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht hierover in te dienen bij de inspectie.

Klachten kunnen betrekking hebben op alle gedragingen van de inspectie. Klachten kunnen in eerste instantie rechtstreeks (mondeling of schriftelijk) besproken worden met de betreffende medewerker. Wanneer dit voor u als klager niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de Inspecteur-generaal. Deze kan u uitnodigen voor een gesprek, eventueel in het bijzijn van de betreffende medewerker. Ook kan de Inspecteur-generaal advies vragen aan de Klachtadviescommissie.

De Klachtadviescommissie onderzoekt de klacht en stelt klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. U kunt niet in beroep gaan tegen de uitspraak van deze commissie. Wel kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman of een andere externe klachtinstantie, als deze tenminste bevoegd is om kennis te nemen van een klacht over de inspectie.

Klachten over gedragingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg kunt u richten aan:

De Inspectie voor de Gezondheidszorg
t.a.v. De Inspecteur-generaal van de Gezondheidszorg
Postbus 2680
3500 GR Utrecht

Gang van zaken

De Inspecteur-generaal kan besluiten de klacht voor te leggen aan de klachtadviescommissie. Dit is een interne commissie, bestaande uit twee vaste leden en een voorzitter, die de Inspecteur-Generaal adviseert over de afhandeling van een ingediende klacht over het (niet) handelen van de inspectie.

In principe wordt de klacht behandeld door de hele commissie. Als het gaat om een relatief eenvoudige klacht die vaker is voorgekomen, kan de klacht ook alleen door de voorzitter worden behandeld, in aanwezigheid van de secretaris. De secretaris nodigt u en degene over wie de klacht gaat schriftelijk uit voor de hoorzitting. Deze vindt in principe plaats in het kantoor van de inspectie in Utrecht. Tijdens de hoorzitting krijgen beide partijen de gelegenheid om verder in te gaan op de klacht. Als de voorzitter vindt dat de commissie voldoende informatie heeft sluit hij het onderzoek. Daarna beraadslaagt de commissie over haar bevindingen en haar oordeel. Na ondertekening door de voorzitter en de secretaris wordt het het advies aangeboden aan de Inspecteur-generaal.

Nog steeds ontevreden?

U kunt niet in beroep gaan tegen de afhandeling van de klacht door de Inspecteur-generaal. U kunt wel een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman of een andere externe klachtinstantie, als deze tenminste bevoegd is om kennis te nemen van een klacht over de inspectie. Dit wordt vermeld in de afhandelingsbrief.

In de Staatscourant zijn gepubliceerd: de klachtenregeling ( 7 dec mber 2007), het instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ (7 december 2007) en het besluit benoeming voorzitter en leden klachtadviescommissie IGZ (10 december 2007). Alle officiële wetten die door minister en Tweede Kamer zijn vastgesteld kunt u terug vinden op www.wetten.overheid.nl.

De officiële tekst van de klachtenregeling vindt u in de bijlage onderaan deze pagina.

Klachtadviescommissie

Voorzitter: mr. P.W. de Vries, voormalig directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van VWS en directeur Wetgeving bij de Raad van State, laatstelijk juridisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Meer informatie