1. Home
  2.   Melden
  3. EU-waarschuwingsmechanisme voor disfunctionerende zorgverleners

EU-waarschuwingsmechanisme voor disfunctionerende zorgverleners

Sinds 18 januari 2016 geldt het EU-waarschuwingsmechanisme voor disfunctionerende zorgverleners.

Als een zorgverlener in een EU-lidstaat een beroepsbeperking of -verbod is opgelegd, dan waarschuwen EU-lidstaten elkaar. Deze waarschuwing komt uit het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) en heet daarom ‘IMI-melding’. Het beroepsverbod in de IMI-melding is opgelegd door een instantie die daartoe bevoegd is. In Nederland is dit de tuchtrechter, de strafrechter en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) als bestuursorgaan. Een beroepsverbod kan tijdelijk of permanent zijn.


Naar boven

Voorkomt dit systeem dat disfunctionerende zorgverleners in een ander land aan de slag gaan?

Het blijft denkbaar dat een in een ander EU-land in zijn zorgverlening tekort geschoten zorgverlener in Nederland werkt. De inspectie kan dat niet helemaal voorkomen. Het nieuwe EU-waarschuwingssysteem is wel een instrument om die kans te verkleinen.

Moedwillig ontwijken blijft helaas altijd mogelijk. Kwaadwillende zorgverleners kunne naar een ander land vertrekken voordat het onderzoek naar hun mogelijke disfunctioneren klaar is. Zorgverleners kunnen zich ook opzettelijk aan het toezicht van de IGZ onttrekken. De inspectie doet uiteraard alles wat zij kan om dit te voorkomen.


Naar boven

Voor welke beroepen geldt dit?

arts, tandarts, verloskundige, apotheker, verpleegkundige, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut
Het EU-waarschuwingsmechanisme geldt voor zorgverlenende beroepen. In het belang van de patiëntveiligheid gelden voor deze beroepen wettelijke eisen de opleiding en de mate van bekwaamheid. Dit zijn de zogenaamde artikel 3, artikel 34 en artikel 36a beroepen uit de Wet BIG en zorgverleners die onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vallen. Hieronder een overzicht.

Artikel 3
Apotheker
Arts
Fysiotherapeut
Gezondheidszorgpsycholoog
Psychotherapeut
Tandarts
Verloskundige
Verpleegkundige
 Artikel 34
Apothekers-assistent
Diëtist
Ergotherapeut
Huidtherapeut
Klinisch fysicus
Logopedist
Mondhygiënist
Oefentherapeut
Optometrist
Orthoptist
Podotherapeut
Radiotherapeutisch laborant
Radiodiagnostisch laborant
Tandprotheticus
Verzorgende (individuele gezondheidszorg)
 Artikel 36a
Physician assistant
Klinisch technoloog
Verpleegkundig specialist
 Overige beroepen (Wkkgz)
Acupuncturist
Chiropractor
Doktersassistente
Osteopaat
Tandartsassistent

Naar boven

Meldt de inspectie zelf zorgverleners aan bij het waarschuwingsmechanisme?

De inspectie meldt in hun zorgverlening tekort geschoten zorgverleners aan. Maar pas als de inspectie beroepsbeperkende maatregelen (aanwijzing, bevel) oplegt. Dus niet op het moment dat de inspectie een onderzoek start naar mogelijk disfunctioneren.


Naar boven

Welke meldingen ontvangt de inspectie?

De inspectie ontvangt via het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) meldingen uit het IMI. Voor de inspectie is van belang of een zorgverlener met een vermelding in IMI plannen heeft om in Nederland aan de slag te gaan.

  1. Het kan gaan om meldingen over art. 3 Big geregistreerde beroepsbeoefenaren. Het CIBG verwerkt deze in het BIG-register. Het kan ook gaan om (buitenlandse) zorgverleners die een BIG-registratie gevraagd hebben. Maar dat deze is geweigerd omdat ze in het IMI staan.
  2. Verder kan het gaan om beroepsbeoefenaren die worden bedoeld in artikel 34 en 36a van de Wet BIG. Het CIBG stuurt deze twee categorieën alleen door naar de IGZ als de zorgverlener bij het CIBG een verklaring van vakbekwaamheid heeft aangevraagd of is opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Omdat het CIBG daarmee een aanwijzing heeft dat de zorgverlener in Nederland aan de slag wil gaan.
  3. Meldingen over andere zorgverleners stuurt het CIBG rechtstreeks door naar de inspectie. De inspectie zoekt dan zelf naar indicaties dat de zorgverlener in Nederland werkzaam is.

Naar boven

Wat doet de inspectie met meldingen uit het IMI?

De inspectie ontvangt van het CIBG een melding dat een zorgverlener zich in het waarschuwingssysteem bevindt. Eerst gaat de inspectie na of er aanwijzingen zijn dat de zorgverlener in Nederland werkt. Zo ja, dan neemt zij de melding in behandeling als ‘andere melding’. Dan volgt nader onderzoek naar de zorgverlener.


Naar boven

Wanneer raadpleegt de inspectie zelf het IMI?

De inspectie kan bovendien zelf het IMI raadplegen in het kader van risicotoezicht of incidententoezicht.

Ook raadpleegt de inspectie in het kader van de vergewisplicht het IMI. Zorgaanbieders kunnen daarmee navraag doen over een sollicitant. Als blijkt dat de solliciterende zorgverlener in het IMI staat, dan informeert de inspectie de zorgaanbieder daarover.


Naar boven