1. Home
  2.   Melden
  3. Melden van ontslag wegens disfunctioneren

Melden van ontslag wegens disfunctioneren

Ontslaat u een zorgverlener wegens ernstig tekortschieten in het functioneren (hierna: disfunctioneren)? Dan bent u vanaf 1 januari 2016 verplicht om dit te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) in artikel 11, 1e lid onder c. Hieronder vindt u een toelichting.

1. Hoe kan ik ontslag wegens disfunctioneren melden?

U kunt uw melding doen via het digitale formulier voor verplichte meldingen. Om te kunnen inloggen in dit meldingenformulier heeft u een vestigingsnummer nodig. Dat is het nummer waarmee de vestiging waarover u wilt melden staat ingeschreven in het handelsregister. U kunt het vestigingsnummer vinden op de website van de Kamer van Koophandel. Zorginstellingen moeten er zelf voor zorgen dat hun gegevens in het handelsregister juist en actueel zijn.


Naar boven

2. Wat wordt bedoeld met ontslag wegens disfunctioneren?

Van ontslag wegens disfunctioneren is sprake wanneer u vindt dat een zorgverlener ernstig tekort is geschoten in zijn functioneren. En u om die reden de overeenkomst met hem heeft opgezegd of niet heeft voortgezet. Het maakt daarbij niet uit wat de aard van de overeenkomst was, bijvoorbeeld een arbeidscontract, een samenwerkingsovereenkomst of een opdracht. Ook als de zorgverlener zelf de samenwerking beëindigt wegens geconstateerd ernstig tekortschieten, bent u verplicht te melden bij de inspectie.

Of er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, is voor de meldplicht niet van belang. De meldplicht geldt altijd direct na de mededeling dat u niet verder wilt met de zorgverlener wegens disfunctioneren.


Naar boven

3. Waar moet ik aan denken bij ‘ ernstig tekortschieten in het functioneren’

Dat hangt af van de feiten en van uw eigen beoordeling. Meldt u in elk geval als u van mening bent dat er sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen , als u aanwijzingen heeft dat de zorgverlener mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd, of als u aanwijzingen heeft dat lichamelijke of psychische ziekte of verslaving een rol speelt in het ernstig tekortschieten van de zorgverlener.


Naar boven

4. Van welke medewerkers moet ik het ontslag wegens disfunctioneren melden?

Alleen het ontslag van (betaalde) zorgverleners valt onder deze verplichte melding. Situaties van ernstig tekortschieten bij vrijwilligers en stagiaires en medewerkers die geen zorg verlenen vallen niet onder de verplichte melding. De inspectie ontvangt uw melding van deze situatie wel als ‘andere melding’.


Naar boven

5. Binnen welke termijn moet ik melden?

Een ontslag wegens disfunctioneren moet u binnen drie werkdagen melden nadat u het ontslag heeft aangezegd aan de zorgverlener, of nadat de zorgverlener zelf ontslag heeft genomen.


Naar boven

6. Wat gebeurt er nadat ik heb gemeld?

Nadat u uw melding heeft gedaan ontvangt u van de inspectie een automatische ontvangstbevestiging. Vervolgens start de inspectie een onderzoek. Daarbij nodigt zij in ieder geval de betrokken zorgverlener binnen 4 weken uit voor een gesprek. Als de zorgverlener een beroep uitoefent dat niet onder artikel 3 van de wet BIG valt kan de inspectie nader onderzoek achterwege laten. Tenzij de inspectie op basis van de melding gegronde redenen heeft aan te nemen dat er een ernstig risico is voor de veiligheid van cliënten of de zorgverlening in het algemeen.


Naar boven

7. Wanneer is het onderzoek afgerond?

Het onderzoek wordt afgesloten als de inspectie van oordeel is dat:

  1. er geen sprake is van een ernstige bedreiging voor de veiligheid van cliënten;
  2. er ten aanzien van de betrokken zorgverlener sprake is van een ernstige bedreiging voor de veiligheid van cliënten of van de zorg en een rapport met deze conclusie is vastgesteld.


Meer informatie

Naar boven