1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Toezicht en handhaving
 4. Nieuwe zorgaanbieders

Toezicht en handhavingNieuwe zorgaanbieders

De inspectie houdt toezicht op nieuwe zorgaanbieders in de zorgmarkt. Het werkveld van nieuwe zorgaanbieders is inmiddels groot. Zorginstellingen komen en gaan, fuseren en wisselen sneller van doelgroep dan de grote(re) zorgaanbieders.

Op wie houdt de inspectie toezicht?

De inspectie onderzoekt de inschrijvingen van nieuwe zorgaanbieders in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Nieuwe zorgaanbieders worden na hun inschrijving bij de KvK verzocht een vragenlijst in te vullen op de website www.nieuwezorgaanbieders.nl. De antwoorden van de vragenlijst wijzen uit of de nieuwe zorgaanbieder onder het toezicht van de inspectie valt. Dit zijn de zorgaanbieders die zorg leveren zoals omschreven in de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. Op hun is de Wet kwaliteit , klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing. De inspectie ziet toe op o.a.deze wetten.

Val ik onder de Wkkgz?
Antwoord op deze vraag vind je in deze brochure. Zorgaanbieder die zorg leveren volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), of jeugdzorg vallen onder het toezicht van gemeenten en/of onder het toezicht van de Inspectie Jeugdzorg( IJZ).


Naar boven

Bij wie gaat de inspectie op bezoek?

De inspectie onderzoekt de resultaten van de vragenlijst. Afhankelijk van de sector en de doelgroep waaraan zorg wordt geboden, bezoekt de inspectie nieuwe zorgaanbieders op het moment dat zij in de praktijk, én in georganiseerd verband, zorg verlenen.

 • Binnen de ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg gebeurt dit binnen vier weken tot een half jaar nadat de nieuwe zorgaanbieder met het leveren van zorg is gestart. Nieuwe zorgaanbieders die zorg leveren waaraan hoge risico’s zijn verbonden, bezoeken we vroegtijdig. Voor de andere sectoren, zoals medisch specialistische zorg of eerste lijnszorg, vindt andersoortig onderzoek plaats alvorens tot een eventueel bezoek wordt overgegaan. De inspectie onderzoekt solisten als zij meldingen en/ of signalen van of over deze nieuwe aanbieder ontvangt.
 • In 2016 bleek dat 97 procent van de nieuwe zorgaanbieders in het maatschappelijk domein bij het eerste bezoek niet voldeed aan de normen voor goede zorg. Daarvan bleken de meesten (ruim 77%) na de vervolgtoetsing die 6 weken later plaatsvindt, wel aan de normen voor goede zorg te voldoen.

Naar boven

Zo beoordeelt de inspectie de kwaliteit

De inspectie toetst de organisatie op 15 onderwerpen:

 1. Zorgplan
 2. Klachtenregeling
 3. Medezeggenschap
 4. Afspraken tussen hoofd- onderaannemer
 5. Personeelsopbouw: beschikbaarheid en deskundigheid personeel in relatie tot de doelgroep
 6. Vergewisplicht en verklaring omtrent gedrag (VOG)
 7. Opleidingsplan
 8. Kwaliteitsysteem
 9. Uitsluitingscriteria cliënten
 10. Veilig incidenten melden
 11. Uitvoeringsprotocollen van voorbehouden en risicovolle handelingen
 12. Toets bekwaamheid van medewerkers en/of zelfstandigen van voorbehouden en risicovolle handelingen
 13. Vrijheidsbeperkende maatregelen
 14. Medicatiebeleid
 15. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Normen voor kwaliteit
In de verschillende zorgsectoren hebben branche- en beroepsverenigingen kwaliteitsdocumenten opgesteld. Dit zijn zogeheten veldnormen. Hierin staan de (minimale) vereisten voor kwalitatief goede zorg beschreven. Voorbeelden zijn het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en het Kwaliteitsstatuut GGZ.

Naast igz.nl vinden nieuwe zorgaanbieders informatie over geldende wet- en regelgeving en relevante documenten op de websites www.nieuwezorgaanbieders.nl en www.kwaliteitenklachtenzorg.nl.


Naar boven

Inspecteur aan het werk

De inspectie kondigt bij de nieuwe zorgaanbieders in het maatschappelijk domein haar bezoek kort van te voren aan bij de nieuwe zorgaanbieders in het maatschappelijk domein. Het bezoek wordt gebracht door 2 inspecteurs en duurt 2 tot 3 uur. De zorgaanbieder wordt gevraagd alle relevante documenten klaar te leggen. De inhoud van deze documenten wordt met de bestuurder doorgenomen, samen met de gegevens en antwoorden uit de eerdere vragenlijst. De inspecteurs stellen binnen een maand na het bezoek een rapport op (in welke mate) de nieuwe zorgaanbieder voldoet aan de 15 onderwerpen?

Als blijkt dat de nieuwe zorgaanbieder niet aan alle onderwerpen voldoet, dan verwacht de inspectie dat de zorgaanbieder daar (verbeter)maatregelen voor treft. Zes weken na het eerste rapport moet deze maatregelen aantoonbaar geregeld zijn en de zorgaanbieder moet dit aanleveren bij de inspectie. De inspecteurs beoordelen de documenten en stellen weer een rapport op. Als het nodig is bezoeken de inspecteurs de zorgaanbieder een tweede keer. Beide rapporten maakt de inspectie openbaar op haar website.

Als blijkt dat een zorgaanbieder dan nog niet aan de 15 onderwerpen voldoet, volgt voor deze zorgaanbieder een vervolgtraject bij het risicotoezicht van de inspectie.

Naar boven