1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4. Risicotoezicht

Toezicht en handhavingRisicotoezicht

Bij risicotoezicht richt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zich op de grootste risico’s in de zorg. Om zicht te krijgen op deze risico’s verzamelt en analyseert de inspectie zoveel mogelijk informatie over de gezondheidszorg. Van zorgbreed, tot sectorbreed, en van individuele zorgaanbieder tot producenten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Als de inspectie ergens een verhoogd risico ziet, wil dat niet zeggen dat het daar onveilig is. Meestal kan de cliënt of patiënt gewoon gebruik maken van deze zorg. Juist door zich regelmatig een beeld te vormen waar mogelijk verhoogde risico’s zijn, wil de inspectie voorkomen dat er zaken mis gaan. Als de zorg echt niet veilig is neemt de inspectie maatregelen.

De IGZ besteedt in 2017 extra aandacht aan 4 thema’s:

  1. Netwerkzorg in een veranderende zorgsector
  2. Goed bestuur
  3. Medicatieveiligheid
  4. Disfunctionerende beroepsbeoefenaren

Dit zijn thema’s die grote invloed hebben op de veiligheid en kwaliteit van de zorg.


Risicotoezicht verloopt in verschillende stappen:

 

1. Vooronderzoek

De inspectie verzamelt ieder jaar informatie over zorgaanbieders. Hiervoor gebruikt zij zowel informatie die openbaar te vinden is (media, internet) ,als ervaringen en kennis van inspecteurs.

Zorgverleners leveren zelf ook informatie aan bij de inspectie:

  • Jaarlijks worden door alle zorgverleners gegevens over indicatoren aangeleverd. Indicatoren geven een indruk van de kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld hoeveel cliënten in een verpleeghuis doorligwonden hebben, of hoeveel patiënten complicaties hebben gekregen na een bepaalde operatie. 
  • Door een aantal zorgsectoren, zoals verpleeghuizen, worden ook ervaringen van cliënten aangeleverd bij de inspectie. Ze gebruiken hiervoor de CQ-index.
  • Tot slot haalt de inspectie informatie uit het jaardocument maatschappelijke verantwoording. Dit document geeft veel informatie over de organisatie van de zorginstelling. Hoe de instelling omgaat met klachten en hoe de medezeggenschap van cliënten is geregeld. Maar de inspectie kijkt ook naar hoe vaak medewerkers in een organisatie ziek zijn (verzuim) of wisselen van baan (verloop).

De inspectie analyseert al deze gegevens. Maar gegevens zeggen niet alles. Daarom gaat de inspectie op bezoek bij zorgverleners waarvan de inspectie denkt dat het minder goed gaat. Om te zien of de theorie klopt met de praktijk. Maar inspecteurs gaan ook langs bij zorgverleners waar het juist wel goed lijkt te gaan. Zo krijgt de inspectie een beter beeld over waar de verschillen tussen de ene en de andere zorgverlener vandaan komen.


2. Zorgverleners en instellingen bezoeken

Tijdens een bezoek verzamelen inspecteurs informatie die zij nodig hebben om een instelling (of een locatie van een grote zorgorganisatie) te kunnen beoordelen. Hiervoor gebruiken zij een toetsingskader. Dat is een lijst met onderwerpen waarin vermeld staat wat goede zorg is en waarop de zorgverlener wordt getoetst. Hoe het bezoek verloopt, hangt af van de situatie. Inspecteurs spreken met cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers en managers. Bijna altijd maken ze ook een rondgang door het gebouw of de woning. Inspecteurs mogen, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen ook in dossiers van patiënten kijken. Bij cliënten die opgenomen zijn in het kader van de wet Bopz, mogen zij dat ook doen zonder toestemming.


3. Rapporteren en verdere stappen

De zorgverlener krijgt van de inspectie een rapport over het bezoek. Daarin staan de feiten die de inspecteur tijdens het bezoek heeft waargenomen. Ook geeft de inspectie een beoordeling van de verleende zorg. Als het nodig is, vraagt de inspectie aan de zorgaanbieder om maatregelen te nemen de zorg te verbeteren. Deze rapporten zijn hier te vinden.

De inspectie kan een maatregel opleggen als de zorgverlener niet de nodige verbeteringen doorvoert. Of als het doorvoeren van verbeteringen te lang duurt. De ernst van de maatregel hangt af van de situatie. Hier vindt u het overzicht van de maatregelen die de inspectie kan nemen.

Naast de beoordeling per instelling, kijkt de inspectie ook naar de stand van zaken in het hele zorgveld. De inspectie voegt dan resultaten uit alle bezoeken samen in een rapport over een bepaald onderwerp, of over een deel van de gezondheidszorg. Dat noemen we een geaggregeerd rapport. Recente geaggregeerde rapporten vindt u hier.

Meer informatie