1. Home
 2.   Over ons
 3.   Klacht over de IGZ
 4. Klacht over de IGZ?

Klacht over de IGZ?

Iedereen die zich niet goed behandeld voelt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), kan een klacht indienen. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onbeleefd gedrag van een medewerker, de traagheid van een handeling of over onjuiste voorlichting of communicatie. Wij vinden het belangrijk om te weten waarover u ontevreden bent. Dit biedt ons de mogelijkheid om er iets aan te doen. En om onze kwaliteit te verbeteren.

Heeft u een klacht?

Een klacht bespreekt u het beste direct met de betrokken inspectiemedewerker. Mogelijk komt u samen al tot een oplossing. Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Lost dit uw probleem niet op? Heeft u geen contactpersoon? Of vindt u het prettiger om met een ander te spreken, bijvoorbeeld met de klachtenfunctionaris van de inspectie? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Hoe u dit kunt doen leest u verderop op deze pagina.

Onafhankelijke klachtadviescommissie

In eerste instantie proberen wij uw klacht informeel op te lossen. De klachtenfunctionaris helpt u hierbij. Hij geeft informatie, advies, doet onderzoek naar uw klacht en kan voor u bemiddelen. Hij kan u uitnodigen voor een gesprek, eventueel in het bijzijn van de betreffende medewerker. Als dit niet leidt tot een oplossing waar u tevreden over bent, wordt de klacht voor advies voorgelegd aan een onafhankelijke Klachtadviescommissie:

 • De heer mr. E.A.J. van der Heijden, voorzitter

 • De heer mr. W.F. Briëer , plv. voorzitter, tevens lid

 • De heer drs. W.A.H. Nugteren, lid

 • De heer mr. H. Plokker, lid

 • Mevrouw mr. E.L. Lodeweges-Hulscher, lid

 • Mevrouw M.C.P. Glissenaar, lid

Procedure onderzoek klachtadviescommissie

 • De commissie vraagt de inspectie schriftelijk op de klacht te reageren. Zodra de commissie de schriftelijke reactie van de inspectie met relevante bijlagen heeft ontvangen, stuurt zij die naar de klager.
 • De commissie nodigt degene die de klacht indient en degene op wie de klacht betrekking heeft, uit voor een hoorzitting uit. Hier worden de klager en de beklaagde in elkaars aanwezigheid door de commissie gehoord.
 • Het resultaat is een verslag van de hoorzitting en een advies van de commissie.
 • De commissie stuurt het advies met het verslag van de hoorzitting naar de inspecteur-generaal.De inspecteur-generaal trekt een conclusie en informeert de klager hierover per brief.

Meer informatie

Hoe dient u uw klacht in?

U kunt uw klacht rechtstreeks indienen bij de inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg
t.a.v. De inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg
Postbus 2518
6401 DA Heerlen

Om een klacht in behandeling te kunnen nemen moet een klacht:

 • ondertekend zijn;
 • de naam en het adres van de indiener bevatten;
 • van een dagtekening voorzien zijn;
 • een omschrijving bevatten van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Wordt uw klacht altijd in behandeling genomen?

Er zijn een paar voorwaarden:
 • Er is niet eerder een klacht ingediend over dezelfde kwestie (tenzij er nieuwe feiten zijn).
 • Er is nog geen jaar verstreken na het voorval (tenzij het effect later optrad).
 • Er zijn geen bestaande bezwaar- en beroepsprocedures van toepassing.
 • De klacht is niet bij de rechter (een andere dan de bestuursrechter) in behandeling of daar behandeld geweest.
 • Er loopt geen opsporingsonderzoek of vervolging naar aanleiding van het gedrag waarover wordt geklaagd.

Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt u schriftelijk geïnformeerd, binnen 4 weken na ontvangst van de klacht.

Behandeling klacht

 • U ontvangt binnen 2 weken bevestiging van ontvangst van de klacht.
 • Wij handelen de klacht binnen 6 weken na ontvangst van de klacht af. Als de inspecteur-generaal besluit om de klacht voor advies aan de klachtadviescommissie IGZ voor te leggen, is de termijn van afhandeling 10 weken.
 • Wij kunnen de afhandeling van de klacht maximaal 4 weken uitstellen. Hierover wordt u schriftelijk ingelicht.

Niet tevreden?

Bent u na behandeling van en reactie op uw klacht nog steeds ontevreden? U kunt niet in beroep gaan tegen de afhandeling van de klacht door de inspecteur-generaal. U kunt wel een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman of de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer.